Program magistarskog studija Komparativno privatno pravo

Struktura drugog ciklusa studija

Ovaj program je valoriziran sa 60 ETCS, od čega se 24 ECTS odnose na završni rad. Iako praktično zavisi od dužine pisanja završnog rada, predviđeno je da ovaj program traje dva semestra (jednu akademsku godinu). U prvom semestru studenti polažu pet predmeta, od kojih su tri obavezna i dva izborna. U drugom semestru studenti polažu jedan obavezni predmet i rade na završnom radu.

 

Predmeti: prvi semestar

 

Predmeti

Opterećenje
(predavanja + vježbe)

ECTS

1. Privatno međunarodno pravo

3P + 0V

6

2. Europsko privatno pravo

3P + 0V

6

3. Metode istraživanja za pravne nauke

3P + 0V

6

4. Izborni predmet I

3P + 0V

6

5. Izborni predmet II

3P + 0V

6

Ukupno: 5 predmeta (3O+2I)                                                          

30

 

Predmeti: drugi semestar

 

Predmeti

Opterećenje
(predavanja + vježbe)

ECTS

1. Međunarodno poslovno pravo

3P + 0V

6

2. Završni rad

 

24

Ukupno: 2 predmeta (1O+završni rad)     

30

 

Izborni predmeti za magistarski program Uporedno privatno pravo

 

Predmeti – Izborni

Opterećenje
(predavanja + vježbe)

ECTS

1.Pravo međunarodne arbitraže

3P + 0V

6

2.Međunarodno pravo intelektualne svojine

3P + 0V

6

3.Pravo direktnih stranih investicija

3P + 0V

6

4.Europsko radno i socijalno pravo

3P + 0V

6

5.Uporedno građansko procesno pravo

3P + 0V

6

6.Konkurencijsko i pravo zaštite potrošača EU

3P + 0V

6

7.Europsko korporacijsko pravo

3P + 0V

6

 

Uslovi za upis na drugi ciklus studija na Pravnom fakultetu

Na konkurs za upis u drugi ciklus studija mogu se prijaviti kandidati koji su stekli diplomu prvog ciklusa studija, sa ostvarenih 240 ECTS studijskih bodova iz oblasti prava ili srodnih društvenih nauka npr. političke nauke, ekonomske nauke, kriminalističke nauke i kriminologija ili druge srodne društvene i humanističke nauke. Konkurs za upis na studijske programe raspisuje se u skladu sa Zakonom, Statutom i Pravilima studiranja na IUS-u. Prilikom prijave na konkurs kandidat predaje dokumente u skladu sa uslovima iz konkursa.

S ciljem ispunjenja uslova za upis, studenti moraju dokazati i napredno poznavanje engleskog jezika nekim od međunarodno priznatih certifikata, odnosno uspješno položiti test osposobljenosti engleskim jezikom (Proficiency Exam), u skladu sa općim aktima Univerziteta. Osim toga, za dokazivanje naučne sposobnosti za nastavak drugog ciklusa studija može se zahtijevati i polaganje posebnog testa ili intervjua.