Program magistarskog studija Komparativno privatno pravo

Struktura drugog ciklusa studija

Studijski program Komparativno privatno pravo traje dva semestra, odnosno jednu akademsku godinu. Sadži se od predmeta i završnog rada koji ukupno čine 60 ECTS kredita.

U prvom semestru, student su u obavezi da registruju pet (5) predmeta, od kojih su tri obavezne, dok su dva izborne prirode.

U drugom semestru, student su u obavezi da ragistruju tri (3) predmeta, od kojih su dva obavezna, dok je treći predmet izborni. Pored pomenutih predmeta, studenti su u obavezi da registruju završni rad u drugom semestru.

Studijski program: Komparativno privatno pravo

I GODINA – I semestarSATI

 

Predmeti – Obavezni/Izborni

Predavanja i vježbe

ECTS

1. Međunarodno privatno pravo

3P + 0V

6

2. Evropsko privatno pravo

3P + 0V

6

3. Metodologija istraživanja u pravnim naukama

3P + 0V

6

4.  Izborni predmet

3P + 0V

6

5. Izborni predmet

3P + 0V

6

UKUPNO: 5 predmeta (3O + 2I)                                                           

30

 

I GODINA – II semestar

 

Predmeti – Obavezni/Izborni

Predavanja i vježbe

ECTS

1. Međunarodno poslovno pravo

3P + 0V

5

2. Evropsko pravo privrednih društava

3P + 0V

5

3. Izborni predmet

3P + 0V

5

4. Završni rad

9P + 0V

15

UKUPNO: 4 predmeta (2O +1I+ Završni rad)                                                                                                                

30

 

Predmeti – Izborni

Predavanja i vježbe

ECTS

  1. 1.    Međunarodno arbitražno pravo

3P + 0V

6

  1. 2.    Međunarodno pravo intelektualnog vlasništva

3P + 0V

6

  1. 3.    Pravo stranih investicija

3P + 0V

6

  1. 4.    Evropsko radno i socijalno pravo

3P + 0V

6

  1. 5.    Uporedno građansko procesno pravo

3P + 0V

5

  1. 6.    Pravo konkurencije i zaštite potrošača u Evropskoj uniji

3P + 0V

5

 

Uslovi za upis na drugi ciklus studija na Pravnom fakultetu

Na konkurs za upis u drugi ciklus studija mogu se prijaviti kandidati koji su stekli diplomu prvog ciklusa studija, sa ostvarenih 240 ECTS studijskih bodova iz oblasti prava ili srodnih društvenih nauka npr. političke nauke, ekonomske nauke, kriminalističke nauke i kriminologija ili druge srodne društvene i humanističke nauke. Konkurs za upis na studijske programe raspisuje se u skladu sa Zakonom, Statutom i Pravilima studiranja na IUS-u. Prilikom prijave na konkurs kandidat predaje dokumente u skladu sa uslovima iz konkursa.

S ciljem ispunjenja uslova za upis, studenti moraju dokazati i napredno poznavanje engleskog jezika nekim od međunarodno priznatih certifikata, odnosno uspješno položiti test osposobljenosti engleskim jezikom (Proficiency Exam), u skladu sa općim aktima Univerziteta. Osim toga, za dokazivanje naučne sposobnosti za nastavak drugog ciklusa studija može se zahtijevati i polaganje posebnog testa ili intervjua.