Program magistarskog studija Komparativno javno pravo

Struktura drugog ciklusa studija

Studijski program Komparativno javno pravo traje dva semestra, odnosno jednu akademsku godinu. Sadži se od predmeta i završnog rada koji ukupno čine 60 ECTS kredita.

U prvom semestru, student su u obavezi da registruju pet (5) predmeta, od kojih su tri obavezne, dok su dva izborne prirode.

U drugom semestru, student su u obavezi da ragistruju tri (3) predmeta, od kojih su dva obavezna, dok je treći predmet izborni. Pored pomenutih predmeta, studenti su u obavezi da registruju završni rad u drugom semestru.

Studijski program: Komparativno javno pravo

I GODINA – I semestar

 

Predmeti – Obavezni/Izborni

Predavanja i vježbe

ECTS

 1. 1.    Međunarodno javno pravo

3P + 0V

6

 1. 1.    Pravo Evropske unije

3P + 0V

6

 1. 2.    Metodologija istraživanja u pravnim naukama

3P + 0V

6

 1. 3.    Izborni predmet

3P + 0V

6

 1. 4.    Izborni predmet

3P + 0V

6

UKUPNO: 5 predmeta (3O + 2I)                                                           

30

 

I GODINA – II semestar

 

Predmeti – Obavezni/Izborni

Predavanja i vježbe

ECTS

1. Uporedno ustavno pravo

3P + 0V

5

2. Međunarodno krivično pravo

3P + 0V

5

3. Izborni predmet

3P + 0V

5

4. Završni rad

9P + 0V

15

UKUPNO: 4 predmeta (2O +1I+ Završni rad)                                                           

30

 

Predmeti – Izborni

Predavanja i vježbe

ECTS

 1. 1.    Međunarodno pravo ljudskih prava i humanitarno pravo

3P + 0V

6

 1. 2.    Diplomatsko i konzularno pravo

3P + 0V

6

 1. 3.    Tranzicijska pravda

3P + 0V

6

 1. 4.    Pravo stranih investicija

3P + 0V

6

 1. 5.    Uporedno upravno pravo

3P + 0V

5

 1. 6.    Međunarodni odnosi

3P + 0V

5

 

Uslovi za upis na drugi ciklus studija na Pravnom fakultetu

Na konkurs za upis u drugi ciklus studija mogu se prijaviti kandidati koji su stekli diplomu prvog ciklusa studija, sa ostvarenih 240 ECTS studijskih bodova iz oblasti prava ili srodnih društvenih nauka npr. političke nauke, ekonomske nauke, kriminalističke nauke i kriminologija ili druge srodne društvene i humanističke nauke. Konkurs za upis na studijske programe raspisuje se u skladu sa Zakonom, Statutom i Pravilima studiranja na IUS-u. Prilikom prijave na konkurs kandidat predaje dokumente u skladu sa uslovima iz konkursa.

S ciljem ispunjenja uslova za upis, studenti moraju dokazati i napredno poznavanje engleskog jezika nekim od međunarodno priznatih certifikata, odnosno uspješno položiti test osposobljenosti engleskim jezikom (Proficiency Exam), u skladu sa općim aktima Univerziteta. Osim toga, za dokazivanje naučne sposobnosti za nastavak drugog ciklusa studija može se zahtijevati i polaganje posebnog testa ili intervjua.