Program magistarskog studija Komparativno javno pravo

Ovaj program je valoriziran sa 60 ETCS, od čega se 24 ECTS odnose na završni rad. Iako praktično zavisi od dužine pisanja završnog rada, predviđeno je da ovaj program traje dva semestra (jednu akademsku godinu). U prvom semestru studenti polažu pet predmeta, od kojih su tri obavezna i dva izborna. U drugom semestru studenti polažu jedan obavezni predmet i rade na završnom radu.

Studijski program: Komparativno javno pravo

Predmeti: Prvi semestar

 

Predmeti – Obavezni/Izborni

Predavanja i vježbe

ECTS

1. Javno međunarodno pravo

3P + 0V

6

2. Pravo EU

3P + 0V

6

3. Metode istraživanja za pravne nauke

3P + 0V

6

4. Izborni predmet

3P + 0V

6

5. Izborni predmet

3P + 0V

6

UKUPNO: 5 predmeta (3O + 2I)                                                           

30

 

Predmeti: Drugi semestar

 

Predmeti – Obavezni/Izborni

Predavanja i vježbe

ECTS

1. Uporedno ustavno pravo

3P + 0V

6

2. Završni rad

 

24

Ukupno: 2 predmeta (1O+završni rad)                                                          

30

 

Izborni predmeti za magistarski program Uporedno javno pravo

 

Predmeti

Opterećenje (predavanja + vježbe)

ECTS

1.  Međunarodna ljudska prava i humanitarno pravo

3P + 0V

6

2. Diplomatsko i konzularno pravo

3P + 0V

6

3. Tranzicijska pravda

3P + 0V

6

4. Pravo direktnih stranih investicija

3P + 0V

6

5. Uporedno upravno pravo

3P + 0V

5

6. Međunarodno krivično pravo

3P + 0V

5

7. Međunarodno krivično pravo

3P + 0V

5

8. Teorije međunarodnih odnosa

3P + 0V

5

9.Globalna politička ekonomija

3P + 0V

5

10. Balkan u svjetskoj kulturi

3P + 0V

5

11. Međunarodno krivično pravo

3P + 0V

5

 

Uslovi za upis na drugi ciklus studija na Pravnom fakultetu

Na konkurs za upis u drugi ciklus studija mogu se prijaviti kandidati koji su stekli diplomu prvog ciklusa studija, sa ostvarenih 240 ECTS studijskih bodova iz oblasti prava ili srodnih društvenih nauka npr. političke nauke, ekonomske nauke, kriminalističke nauke i kriminologija ili druge srodne društvene i humanističke nauke. Konkurs za upis na studijske programe raspisuje se u skladu sa Zakonom, Statutom i Pravilima studiranja na IUS-u. Prilikom prijave na konkurs kandidat predaje dokumente u skladu sa uslovima iz konkursa.

S ciljem ispunjenja uslova za upis, studenti moraju dokazati i napredno poznavanje engleskog jezika nekim od međunarodno priznatih certifikata, odnosno uspješno položiti test osposobljenosti engleskim jezikom (Proficiency Exam), u skladu sa općim aktima Univerziteta. Osim toga, za dokazivanje naučne sposobnosti za nastavak drugog ciklusa studija može se zahtijevati i polaganje posebnog testa ili intervjua