Skip to main content

Postdiplomski studij

Pravni fakultet
Pravni fakultet

Postdiplomski studij

Ovaj program traje 2 semestra ili jednu akademsku godinu. Tokom prvog semestra, studenti moraju položiti 5 predmeta, od kojih su tri obavezna, a dva izborna predmeta. U drugom semestru, studenti moraju registrovati i položiti jedan predmet i tezu.

 

Uslovi za upis

Kandidati koji su stekli diplomu bakalaureata prava ili srodne discipline, kao što su političke nauke, ekonomske nauke, kriminalističke nauke ili kriminologija, ispunjavaju uslove za upis na ovaj studij. Konkurs za upis je u skladu sa Zakonom, Statutom i Pravilima studiranja na IUS-u. Upis na program zahtijeva predaju dokumenata navedenih u konkursu.

U svrhu ispunjavanja uslova za upis, kandidati moraju predati dokaz o neophodnom poznavanju engleskog jezika. Ovo uključuje položen Proficiency Exam u Školi engleskog jezika na IUS-u u skladu sa općim aktima Univerziteta. Od kandidata se također može zahtijevati i poseban test ili intervju kako bi se utvrdio njihov nivo poznavanja engleskog jezika.

Postdiplomski studij
Postdiplomski studij

Komparativno
javno
pravo

Više
Pravni fakultet
Pravni fakultet

Programi učenja na daljinu

Javno pravo i integracije Evropske unije
Smjer:
 • Komparativno javno pravo
Sajber pravo
Smjer:
 • Komparativno javno pravo
Pravo i poslovanje
Smjer:
 • Komparativno privatno pravo
Postdiplomski studij
Postdiplomski studij

Komparativno
privatno
pravo

Više
Pravni fakultet
Pravni fakultet

Procedura upisa na postdiplomski studij

Potrebni dokumenti
Potrebni dokumenti

Strani državljani

Strani državljani trebaju predati sljedeće dokumente:

 1. Aplikacijski formular za upis sa tačno naznačenim fakultetom i studijskim programom na koji se konkuriše;
 2. Original diplome o završenom prethodnom obrazovanju i uvjerenje o položenim ispitima sa ostvarenim ocjenama u toku studija;
 3. Rješenje o priznanju inostrane visokoškolske kvalifikacije za kandidate koji su stekli prethodno obrazovanje izvan Bosne i Hercegovine kojom je utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja ili potvrda da je postupak priznavanja pokrenut po zahtjevu kandidata. U izuzetnim slučajevima, kandidati se mogu upisati uslovno prije završetka postupka priznavanja strane diplome;
 4. Motivaciono pismo;
 5. Kopija pasoša (sa rokom važenja od najmanje dvije godine);
 6. Dvije fotografije, veličina 6x4;
 7. Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseci i samo za strane državljane koji rade dozvolu boravka preko IUS-a);
 8. Ljekarsko uvjerenje (za strane državljane koji ne rade dozvolu boravka preko IUS-a);
 9. Curriculum Vitae.
Potrebni dokumenti
Potrebni dokumenti

Bh državljani

Bh državljani trebaju predati sljedeće dokumente:

 

 1. Aplikacijski formular za upis sa tačno naznačenim fakultetom i studijskim programom na koji se konkuriše;
 2. Original i ovjerenu kopiju diplome o završenom prethodnom obrazovanju i uvjerenje o ploženim ispitima sa ostvarenim ocjenama u toku studija;
 3. Rješenje o priznanju strane kvalifikacije za kandidate koji su stekli prethodno obrazovanje izvan Bosne i Hercegovine kojom je utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja ili potvrda da je postupak priznavanja pokrenut. U izuzetnim slučajevima, kandidat se može uslovno upisati prije izvršenog priznavanja strane kvalifikacije;
 4. Izvod iz matične knjige rođenih;
 5. Uvjerenje o državljanstvu;
 6. Motivaciono pismo;
 7. Dvije fotografije, veličina 6x4;
 8. Ljekarsko uvjerenje;
 9. CIPS potvrda o mjestu prebivališta;
 10. Curriculum Vitae.

 

 

Welcome to

 

Naši brojevi
Naši brojevi

Važne činjenice

45
različitih nacionalnosti na jednom mjestu
170
partnerskih univerziteta
2000
diplomanata, magistranata i doktoranata
O našem univerzitetu

Zašto vrijedi biti
student IUS-a?

Kontaktirajte nas
Kontaktirajte nas

Pišite nam

Nazovite nas

033 957 485

Internacionalni univerzitet u Sarajevu - Najbolji privatni univerzitet u Bosni i Hercegovini

Featured Posts

Kontakt