Pravni fakultet


Pravni fakultet (FLW) Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS) osnovan je 2015. godine i zadužen je za misiju pružanja pravnog obrazovanja najvišeg kvaliteta studentima na prvom, drugom i trećem ciklusu studija - od dodiplomskog studija sve do doktorata, u skladu s bolonjskim obrazovnim sistemom, koji se ovdje koristi na ovom univerzitetu. Naša vizija je biti jedan od vodećih pravnih fakulteta na području Balkana. Trenutno je naša ponuda ograničena na Prvi i Drugi ciklus studija (tj. B.A. i M.A.), kako je opisano u informativnom materijalu. Pravni fakultet je otvorio svoja obrazovna i stručna vrata za javnost u jesen 2015. godine, kada se upisala prva generacija studenata. Ta prva generacija je uspješno okončala svoj studij u ljetnom semestru 2019. godine.;

Isključivo takvi standardi kvaliteta predstavljaju ispravne temelje za pravnu izvrsnost naših studenata u budućnosti.

Društveni odnosi su se tokom vremena razvili i danas su sve kompleksniji, što nas uslovljava da im se prilagođavamo. Uvijek život prethodi pravu, što pravu stavlja u zadatak da isti uredi. U tom pogledu, svjedoci smo povećanog interesa za međunarodna prava i pravo Evropske unije. Na našem fakultetu imamo tim biranih naučnika koji su profesionalne živote posvetili predavanju svojih znanja generacijama studenata, kao i činjenju da bolje razumiju društvene procese koji utiču na živote svih nas. U vezi sa ovim, naša vizija je da postanemo jedan od vodećih pravnih fakulteta kako u Bosni i Hercegovini, tako i na području Balkana.

1. BAKALAUREAT PRAVA (B.A.)

Prvi ciklus studija

Dodiplomski studij prava na IUS-u je četverogodišnji, osmosemestralni program, valoriziran sa 240 ECTS, raščlanjen na oko 30 ECTS po semestru. Da bismo pripremili studente da se dobro snalaze u izazovima globaliziranog svijeta, nastojimo da osnažimo studente najsavremenijim materijalima koji su metodološki utemeljeni i multidisciplinarni, kao i da kombiniramo praktično znanje i intelektualni rad. Naš ukupni cilj je da naši studenti steknu dovoljno znanja iz domaćeg i međunarodnog prava, te da razviju svoje vještine primjene pravnih načela, kako bi mogli da nude  pravna rješenja u svijetu koji se brzo mijenja i koji ima potrebu da se  veze nacionalnog i međunarodnog prava usklade. Po okončanom studiju, oni su spremni za rad u javnom i privatnom sektoru u BiH i inostranstvu. Težimo obrazovanju pravnika, koji će biti sposobni za efikasnu komunikaciju sa kolegama iz drugih dijelova svijeta, koji će biti pravni stručnjaci koji njeguju ljudska prava, koji su opredijeljeni za izgradnju društva zasnovanog na vladavini zakona i koji posjeduju etičke vrijednosti obuzete postojanim osjećajem za pravdu.

Pored obaveznih predmeta, kao što su ustavno pravo, upravno pravo, krivično pravo, građansko pravo, trgovačko pravo, te javno i privatno pravo EU, kako bi ispunili svoje akademske obaveze, naši studenti takođe biraju izborne predmete. Oni uključuju, ali nisu ograničeni na, pravo finansijskih institucija, pravo informacionih tehnologija, ekološko pravo, ljudska prava i mnoge druge.

Poput svoje matične institucije, Pravni fakultet se ponosi svojom raznolikošću i međunarodnim karakterom. U skladu s tim, naš Pravni fakultet dom je učenika i nastavnika iz raznih krajeva svijeta. Upravo su ta svojstva potrebna našoj zemlji jer usklađuje domaće propise sa svojim međunarodnim obvezama na putu ka zacrtanom cilju integracije u Europsku uniju i Organizaciju Sjevernoatlantskog pakta (NATO).

Mogućnosti zapošljavanja

Po završetku studija, studenti će steći osnovna znanja iz pravnih nauka, kao i neophodne pravne vještine za upis i uspješan završetak naprednih pravnih studija. Diplomanti koji se u ovoj fazi odluče za rad u praksi, umesto da nastave pravno obrazovanje, stekli bi profesionalne vještine koje bi im omogućile staž u vladinim agencijama i privatnim organizacijama, te obezbjedile zaposlenje u javnom ili privatnom sektoru. Bosni i Hercegovini su potrebni obrazovani pravni stručnjaci koji misle i sposobni su za rad na engleskom, službenom jeziku EU i jeziku globalne politike i trgovine. Stoga je, pored mogućnosti za praktično iskustvo iz prava, glavna prednost za diplomirane studente Pravnog fakulteta studij na engleskom jeziku, koji je medij predavanja na ovom univerzitetu.

2. Magistarski program Uporedno javno pravo

Ovaj program je valoriziran sa 60 ETCS, od čega se 24 ECTS odnose na završni rad. Iako praktično zavisi od dužine pisanja završnog rada, predviđeno je da ovaj program traje dva semestra (jednu akademsku godinu). U prvom semestru studenti polažu pet predmeta, od kojih su tri obavezna i dva izborna. U drugom semestru studenti polažu jedan obavezni predmet i rade na završnom radu. 

Uslovi za upis na drugi ciklus studija na Pravnom fakultetu

Na konkurs za upis u drugi ciklus studija mogu se prijaviti kandidati koji su stekli diplomu prvog ciklusa studija, sa ostvarenih 240 ECTS studijskih bodova iz oblasti prava ili srodnih društvenih nauka npr. političke nauke, ekonomske nauke, kriminalističke nauke i kriminologija ili druge srodne društvene i humanističke nauke. Konkurs za upis na studijske programe raspisuje se u skladu sa Zakonom, Statutom i Pravilima studiranja na IUS-u. Prilikom prijave na konkurs kandidat predaje dokumente u skladu sa uslovima iz konkursa.

S ciljem ispunjenja uslova za upis, studenti moraju dokazati i napredno poznavanje engleskog jezika nekim od međunarodno priznatih certifikata, odnosno uspješno položiti test osposobljenosti engleskim jezikom (Proficiency Exam), u skladu sa općim aktima Univerziteta. Osim toga, za dokazivanje naučne sposobnosti za nastavak drugog ciklusa studija može se zahtijevati i polaganje posebnog testa ili intervjua.

3. Magistarski program Uporedno privatno pravo

Ovaj program je valoriziran sa 60 ETCS, od čega se 24 ECTS odnose na završni rad. Iako praktično zavisi od dužine pisanja završnog rada, predviđeno je da ovaj program traje dva semestra (jednu akademsku godinu). U prvom semestru studenti polažu pet predmeta, od kojih su tri obavezna i dva izborna. U drugom semestru studenti polažu jedan obavezni predmet i rade na završnom radu.

Uslovi za upis na drugi ciklus studija na Pravnom fakultetu

Na konkurs za upis u drugi ciklus studija mogu se prijaviti kandidati koji su stekli diplomu prvog ciklusa studija, sa ostvarenih 240 ECTS studijskih bodova iz oblasti prava ili srodnih društvenih nauka npr. političke nauke, ekonomske nauke, kriminalističke nauke i kriminologija ili druge srodne društvene i humanističke nauke. Konkurs za upis na studijske programe raspisuje se u skladu sa Zakonom, Statutom i Pravilima studiranja na IUS-u. Prilikom prijave na konkurs kandidat predaje dokumente u skladu sa uslovima iz konkursa.
S ciljem ispunjenja uslova za upis, studenti moraju dokazati i napredno poznavanje engleskog jezika nekim od međunarodno priznatih certifikata, odnosno uspješno položiti test osposobljenosti engleskim jezikom (Proficiency Exam), u skladu sa općim aktima Univerziteta. Osim toga, za dokazivanje naučne sposobnosti za nastavak drugog ciklusa studija može se zahtijevati i polaganje posebnog testa ili intervjua.